Työnohjaus


Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan tuella tapahtuvaa tavoitteellista toimintaa. Se vahvistaa työssä kehittymistä ja työhyvinvointia, auttaa perustehtävän ja arvojen kirkastamisessa ja tukee organisaatiota muuttuvissa tilanteissa.

Työnohjausprosessi voi toteutua yksilö-, ryhmä- työryhmä tai työyhteistötyönohjauksena tai sisältää joitakin näistä. Työnohjauksen aluksi sovitaan tavoitteet, joiden toteutumista seurataan koko työskentelyn ajan. Työnohjauskeskustelut ovat aina luottamuksellisia.


Tunnekeskeinen työnohjaus organisaatioille ja yksinyrittäjille

Tunteiden tunnistaminen, säätely ja niistä saatavan tiedon hyödyntäminen ovat tämän päivän tärkeä työelämätaito. Tunnekeskeisessä työnohjauksessa tunteet ovat keskeinen osa ohjausprosessia. Ne nähdään merkityksellisenä tiedon lähteenä.

Työstettyinä tunteet tukevat hyvinvointia ja auttavat ratkaisemaan työelämän haastavia vuorovaikutustilanteita. Tunnetyöskentelyn kautta saadaan tietoa, jonka avulla työyhteisöstä rakentuu paikka, jossa jokainen voi kokea olevansa arvostettu ja merkityksellinen. Se on ilmapiiri, jossa luovuuus ja tuottavuus yhdistyvät.

Lyhyemmissä ohjauksissa painottuu tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn liittyvä työskentely. Sen avulla työhön liittyvien ongelmien uudenlainen ymmärtäminen on mahdollista. Tämä auttaa löytämään ratkaisuja haastaviin tilanteisiin.

Pidemmissä työnohjauksissa on mahdollista työstää tunteita psyykkistä kuormitusta helpottavalla tavalla. Työhön liittyvät arvottomuuden ja riittämättömyyden kokemukset vaativat usein tunnetyöskentelyä sen lisäksi, että käytännön tasolla pureudutaan ongelmakohtiin.   


Millaisiin tilanteisiin työnohjaus sopii?

Yhteistyön kehittäminen organisaatiossa. Työnohjaus kehittää tiimityötä ja työryhmien välistä yhteistyötä sekä tukee työtehtävien ja -roolien selkiytymisessä. Ohjaus auttaa näkemään organisaation ja henkilöstön vahvuudet. Työhön liittyviä ongelmia ja ristiriitoja voidaan tutkia, ymmärtää ja helpottaa.

Johdon työnohjaus. Esihenkilö tai esihenkilöryhmä saa tukea ja näkökulmia oman johtamistavan tarkastelussa ja muutoksessa. Työyhteisön vaativat vuorovaikutustilanteet, muutosprosessien hallinta ja oma jaksaminen ovat kysymyksiä, jotka nousevat usein esiin johdon työnohjauksissa.  

Työhyvinvoinnin tukeminen. Ohjauksessa on mahdollista tutkia työhön liittyviä ajatuksia, tunteita ja kehon reaktioita, jotka antavat tärkeää tietoa jaksamisesta ja työn rajoista. Tämä auttaa muuttamaan työhön liittyviä rakenteita ja valitsemaan toimintatapoja, jotka tukevat työhyvinvointia ja työn tuottavuutta.

Asiakas- ja hoitosuhteen työnohjaus. Keskiössä on työnohjattavan ja hänen asiakkaansa välinen vuorovaikutussuhde, jossa olennaista on laadukkaan vuorovaikutustyön tukeminen. Vaikka työnohjaus ei ole psykoterapiaa, se voi sisältää terapianomaisia elementtejä, jotka mahdollistavat ohjattavan itsetuntemuksen lisääntymisen.

Yksinyrittäjien ja taidealojen työnohjaus. Monilla aloilla työskennellään yksin. Tämä mahdollistaa työn itsenäisen kehittämisen mutta voi olla myös kuormitustekijä. Työnohjaus tarjoaa tuen urapolun haastavissa kohdissa. Kuormituksen säätely, työn kehittäminen sekä työn ja vapaa-ajan jäsentäminen hyvinvointia tukevalla tavalla ovat esimerkkejä teemoista, joita yksin työskentelevien työnohjauksessa usein käsitellään.